Over Mozaika

Het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “MOZAIKA” is een open pedagogisch instituut met als hoofddoel de harmonische, persoonlijke ontwikkeling van tweetalige kinderen in een meertalige omgeving. Meer algemeen bekend als de Russische school “Mozaika”, bestaat ons centrum sinds het najaar van 2001. Het centrum omvat de Russische school “Mozaika” in Amertsfoort en het centrum voor voorschoolse tweetalige ontwikkeling “Rodnichok” in Amersfoort.

Onze doelen:

 • het geven van de vakken en disciplines ter ondersteuning en bevordering van het actieve gebruik van de Russische taal.
 • het uitbreiden van het informatie veld van het kind op het gebied van de Russische literatuur, geschiedenis, geografie van Rusland en een aantal exacte vakken.
 • het laten kennismaken met de Russische cultuur, tradities, normen en waarden.
 • het verhogen van de creativiteit van het kind en het scheppen van de gunstige omstandigheden voor zelf realisatie.
 • het stimuleren en ondersteunen van het aanzien van beide talen in het leven van het tweetalige kind.
 • het creëren van betere sociaal- linguïstische omstandigheden ter ondersteuning van de zelf identificatie en een helder zelfbeeld van het tweetalige kind

Structuur

Het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen, Mozaíka omvat twee niveau’s: de peuter/kleuter school en de school.
In de kleuterschool “Rodnichok” nodigen we kinderen van 1,5 tot 7 jaar uit, ongeacht het taalniveau. Een kind dat een voorschools programma in onze kleuterschool heeft voltooid, wordt automatisch een leerling van de school.
De school “Mozaika” accepteert kinderen vanaf 7 jaar. De inschrijving van kinderen die geen voorschools onderwijs hebben afgerond, omvat inleidende tests.

Buitenschoolse activiteiten en recreatieve activiteiten voor kinderen

De organisatie van een gezonde en interessante vrijetijdsbesteding voor kinderen is een van de prioriteiten van het werk van ons centrum. Mozaika biedt kinderen ruime mogelijkheden voor diverse vormen van creatieve ontwikkeling. Er zijn studio’s voor theater, vocale en choreografische lessen.  Al vele jaren laten onze leerlingen, als leden van het creatieve team “Mozaika”, het publiek genieten van hun sprankelende optredens en gedenkwaardige uitvoeringen. Talrijke festivals, theaterprojecten, wandelingen en excursies, maar ook evenementen in de klas stimuleren kinderen om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden, zowel op school als daar buiten.

Jaarlijks wordt tijdens de schoolvakantie in mei voor kinderen van 8 tot 16 jaar een internationaal kinderkamp ‘Bij het kampvuur’ gehouden.

Mozaika neemt actief deel aan verschillende educatieve Russische programma’s voor kinderen van landgenoten die in het buitenland wonen, zoals “Een blokkadeboek lezen”, “Theatraal Petersburg”, “Hallo, Rusland!”, Olympische Spelen, wedstrijden en andere evenementen. De studenten van Mozaika zijn finalisten en winnaars van de internationale wedstrijd Live Classic, van wie sommigen gratis reizen kregen naar het internationale kinderkamp Artek. Gedurende de hele geschiedenis van onze school zijn meer dan twintig leerlingen Artekites geworden.

De afdeling voor museum pedagogiek is een nieuwe richting van ons werk. Deze stimuleert de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind, en hierbij verleggen we de gebruikelijke grenzen van het idee van musea. Integratie van museumexcursies in het onderwijsproces en communicatie met de samenleving zijn noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van de creatieve persoonlijkheid en is gericht op het vormen van competentie op het gebied van onafhankelijke cognitieve activiteit van studenten. We bieden museumuitstapjes aan onze jongste leerlingen en aan middelbare scholieren.

Samenwerking met universiteiten van de Russische Federatie ter promotie van de Russische taal in het buitenland.

Het centrum van gecertificeerde-taaltesten aan het Staatsinstituut van de Russische taal, genaamd A.S. Pushkin.

In november 2015 werd het netwerkcentrum het “Pushkin Instituut” geopend onder auspiciën van “Mozaïek”.
De desbetreffende overeenkomst werd ondertekend door de rector, Margarita Nikolayevna Ruseckaja, van het А.S. Pushkin Staatsinstituut voor de Russische taal en de directeur van onze school, Elvira Yurievna Skiba.
In het kader van deze samenwerking verbeteren onze leraren voortdurend hun vaardigheden door deel te nemen aan Webinars en trainingsprogramma’s die door het Instituut worden georganiseerd om in het buitenland het onderwijs in het Russisch te bevorderen.
Zo heeft het aangeboden programma van Webinars oprechte interesse gewekt bij onze docenten, die 81 onderwerpen uit dit aanbod hebben gekozen, die bijna alle interessegebieden bestrijken.
Daarnaast is het de bedoeling dat onze leraren zullen deelnemen aan vijf van de zes educatieve programma’s die gemaakt zijn voor de deelnemers van het partnernetwerk. Ze kunnen kiezen uit o.a.:  “Basis benaderingen van het onderwijzen van Russisch als vreemde taal”, “De specifieke kenmerken van het onderwijzen van Russisch bij het werken met tweetaligen”, ” Het uitvoeren van certificeringstesten”, “Het gebruik van middelen van het portaal “Onderwijs in het Russisch”,” De Russische taal in de wereldwijde educatieve ruimte”.
Medewerkers van “Mozaika ” gebruiken de materialen van het portaal “Onderwijs in het Russisch” bij het voorbereiden van lessen, in het bijzonder het onderdeel: ” Russische taal voor onze kinderen”, gericht op het onderwijzen van tweetalige kinderen.
In juni 2016 werd de eerste certificeringstest gehouden in “Mozaika” en onze middelbare scholieren slaagden voor de test “Russische taal. Onderdeel communicatie” voor het eerste certificeringsniveau B1.
De resultaten die onze studenten behalen zijn hoog en zeer hoog. Een aanzienlijk deel van de studenten heeft meer dan 90 procent van de antwoorden juist.
Het onderzoek werd voorafgegaan door een serieuze voorbereiding, gezamenlijk uitgevoerd met de staf van het Pushkin Instituut: Olga Nikolaevna Kalenkova en Tatiana Evaldovna Korepanova, de toezichthouders op dit gebied.
Als onderdeel van een reeks consultaties werd een Webinar gehouden, tijdens welke alle leerkrachten van onze school die met middelbare scholieren werken, vragen konden stellen, ontstaan gedurende de voorbereiding.
In december 2016 publiceerde het tijdschrift “Russische taal in het buitenland” een artikel gewijd aan de specifieke lexicale fouten gemaakt door tweetaligen, in het bijzonder bij het zich eigen maken van de idiomatische bronnen van de taal én methodische aanbevelingen tijdens de studie van de aangeboden leerstof. Dit artikel is geschreven in samenwerking met Lyudmila Zhiltsova die onlangs promoveerde aan het Pushkin Instituut.
Een andere fase van onze samenwerking was deelname aan het internationale forum “Het systeem voor het waarborgen van de studie van de Russische taal: traditie en innovatie”, gehouden op 27 februari 2016 in Genève.
Het rapport van Olga Mikhailovna Zaitseva, docent Russisch aan het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “Mozaika”, was gewijd aan de stappen die onze leerlingen doorlopen als voorbereiding op de test.
Uit de discussie bleek dat de grootste belangstelling uitging naar een speciale vorm van werk: de organisatie van individuele lessen via Skype.

Onze samenwerking met het Pushkin Instituut wordt met succes voortgezet.
In 2017 en 2018 slaagden meer dan dertig studenten voor de certificeringstest “Russische taal. Onderdeel communicatie” op het respectievelijk niveau: B1, B2 en C1.

Samenwerking met de Staatsuniversiteit van Irkoetsk

Skype-lessen met scholieren van onze school worden gegeven door studenten die een masteropleiding: “Russisch als vreemde taal” volgen aan het Instituut voor Filologie, Vreemde Talen en Mediacommunicatie van de Staatsuniversiteit van Irkoetsk. Voor deze studenten geldt dit werk als een educatieve stage.

Voorafgaand aan het begin van alle lessen gaf Elvira Yurievna Skiba via Skype een inleidende lezing aan de masterstudenten over de specifieke kenmerken van tweetaligen; de belangrijkste verschillen in de methoden van het onderwijzen van Russisch als vreemde taal en Russisch als moedertaal.

Voor onze leerlingen werden individuele programma’s ontwikkeld die de masterstudenten in staat stellen om precies dat materiaal voor te bereiden dat de student nodig heeft. Met deze benadering is het in de loop van de tijd mogelijk om verschillen gedeeltelijk uit te vlakken, niet alleen op het kennisniveau van de Russische taal, maar ook voor wat betreft de hoeveelheid bestudeerd materiaal.

Een van de moeilijkste aspecten van het werken met tweetalige kinderen is precies het niveau van parate kennis van de leerlingen en de voortdurende verandering van het “evenwicht in de klas” bij het toestroom van de nieuwe studenten. Aan het einde van elke sessie, bestaande uit lessen van vijf uur, stellen studenten een eindrapport op over het soort materiaal dat werd bestudeerd en de kwaliteit van de verworven kennis. Verder geven zij een korte karakterisering van hun eigen leerling, delen hun werkervaring en geven aanbevelingen aan hun opvolger.

De studentensamenstelling verandert elke vijf weken zodra de vooropgestelde doelen worden bereikt. Enerzijds biedt dit onze stagiaires gelijke kansen op toegang tot stages en anderzijds geeft het onze leerlingen de mogelijk om kennis te maken met verschillende spraakpatronen.

De samenvatting van de ervaringen, opgedaan door O. M. Zaitseva tijdens haar werk met de leerlingen van de middelbare school “Mozaika” en reflecties over de bijzonderheden van de fouten gemaakt door de tweetaligen van Yulia Alexandrovna Arskaya en Ahmed Alipashevich Mamedov, beiden in dienst van de Staatsuniversiteit van Irkoetsk die toezicht houden op het werk van stagiaires, resulteerde in een gezamenlijk verslag: “Moderne problemen van het beroepsonderwijs: ervaringen en oplossingen” over de eerste Nationale Russische conferentie met internationale deelname over het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën” (Irkoetsk, april 2016).

Het materiaal van het rapport “Lesgeven aan tweetalige kinderen als een nieuwe richting in de methodologie van het lesgeven in het Russisch als vreemde taal” werd gepubliceerd in een conferentiemap. In het kader van samenwerking met de Staatsuniversiteit van Irkoetsk in juni 2016 werd een seminaar gehouden over twee interessante onderwerpen: “Communicatieve kwaliteiten van goede spraak (foutpreventie)” en “Taal als middel om het bewustzijn te beïnvloeden: kenmerken van spraakmanipulatie”. Dit seminaar werd gegeven door Olga Leonidovna Michaleva, Kandidaat der filologische Wetenschappen (Russische wetenschappelijke graad), hoogleraar Russische taal en algemene taalkunde aan de Staatsuniversiteit van Irkoetsk.

Het resultaat van deze samenwerking was de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Centrum voor de Ontwikkeling van Tweetalige Kinderen “MOZAIKA” en de Staatsuniversiteit van Irkoetsk. De volgende logische stap was een interne stage voor studenten binnen onze school.

Begin januari 2017 kregen wij bezoek van Lukjanov Dmitry Alexandrovitsj en Popova Maria Ljvovna. Het doel van de stage is het verzamelen van materiaal over de specifieke kenmerken van tweetaligen, voor wie Russisch niet de taal van de omgeving is; het kennismaken met moderne methoden om tweetaligen te onderwijzen en de ontwikkeling van vaardigheden voor het onderwijzen van Russisch als tweede taal.  Studenten hadden de mogelijkheid om in verschillende doelgroepen te werken: van de kleuterschool tot middelbare scholieren in de hogere klassen 10 en 11. Ook kregen zij de kans om ervaring op te doen met kenmerken van de voortgang en spraakontwikkeling van tweetaligheid.  De stage-ervaring van Irkoetsk-studenten werd met succes gebruikt en in het voorjaar van 2018 kwam de student Victoria Andreyevna Vojtova bij ons, wier stage twee maanden duurde en succesvol werd hervat in het najaar van 2018.

Zodoende maakt de samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs het volgende mogelijk:

 • het implementeren van een individuele benadering van leren,
 • het in balans brengen van het opleidingsniveau van studenten in een groep,
 • het samenvatten en classificeren van de fouten gemaakt door tweetaligen,
 • het vinden van nieuwe methoden die geschikt zijn om met een specifiek publiek te werken,
 • het verbeteren van de beroepskwalificaties van zowel docenten van onze school als studenten van samenwerkende universiteiten,
 • het voorbereiden op de certificeringstests, zodat het kennisniveau objectief kan worden beoordeeld.